אחת התמונות היותר מפורסמות שנכנסו לאלבום ההיסטוריה של העם היהודי בדורות האחרונים, זו התמונה של הכנסיה הגדולה שהתכנסה בעיר וינה לפני 100 שנה.

כנסיה גדולה זו היתה אירוע מכונן של התארגנות היהדות החרדית שהתכנסה בראשות כל מאורי הדור ההוא, מרנן החפץ חיים, ר' חיים עוזר, ה'אמרי אמת', האדמו"ר מצ'ורטקוב ועוד ענקי רוח של העולם היהודי. בתמונה ההיא רואים את האולם מלא מפה לפה באלפי החרדים לדבר ה' שהתאספו מכל קצות תבל לאירוע רב רושם והיסטורי זה.

באותו אירוע הוכרזה התקנה העולמית לדורות של לימוד הדף היומי בכל תפוצות ישראל, ומני אז ועד היום, זהו הדף המחבר בין כל יהודי ויהודי בכל נקודה ברחבי תבל!

בתחילתו של הכינוס המרומם התרחש מאורע שהיה נראה בשעתו שולי ומקומי, אבל בסופו התברר כי השפעתו היתה נצחית לדורות. באותה תמונה היסטורית ששרדה את מאורעות הימים, נראות בחלק העליון של האולם גזוזטראות קטנות ששם על פי התכנון היו אמורות להיות הנשים שבאו לחזות במאורע ההיסטורי ובמאור פניהם של מאורי הדור.

לפני תחילת הכינוס נוצר במקום ויכוח בין כמה קבוצות, היו שטענו שכיון שאין וילונות ליציעים ואפשר לראות את הנשים מלמטה, ואי אפשר לקיים כך לעשות כך את האירוע, ומצד שני טענו חלק, שכיון שהיציעים האלו גבוהים דיים וגם ישנה מחיצה המפרידה, די בזה.

וכשהוויכוח הלך והתלהט, נמנו וגמרו שיפנו שאלה זו לזקן ומאור האומה מרנא החפץ חיים זיע"א שהשתתף בכינוס. כשהגיע החפץ חיים למקום, העלו בפניו את הוויכוח וצדדי השאלה, ולאחר ששמעם פסק ואמר: למרות שעל פי דין מותר להשאיר את המצב הקיים בגלל המחיצה המפסיקה והגובה של היציעים העליונים,  אבל – כיון שיש המבקשים להחמיר בזה חייבים להיעתר לבקשתם.

והסביר דבריו ואמר, כי האסון הגדול ביותר לכלל ישראל זה שהקב"ה יעזוב אותנו, שכן כל זמן שהקב"ה אתנו אזי "גם כי אלך בגיא צלמות לא אירע רע כי אתה עימדי", ואם ח"ו לא זוכים לזה אז רח"ל "הסתרת פניך הייתי נבהל". והמשיך ואמר: הסיבה שבגינה הקב"ה עוזב חלילה את כלל ישראל היא  – "ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחוריך". ולכן – סיים – כל הידור שאפשר לעשות ב"לא יראה בך", הכל כדאי! הלא אנו רוצים בהשראת השכינה בתוכנו, וא"כ נהדר ב"לא יראה בך" וכך נזכה ליותר השראת השכינה.

מעשה זה היה רגיל לספר, כעד ראיה, הגאון רבי אברהם קלמנוביץ זצ"ל ראש ישיבת מיר. תמיד כשסיפר עובדה מעניינת זאת, היה מוסיף שהח"ח חידש כאן חידוש גדול להלכה, ששייך "הידור בהשראת השכינה!" בפשטות היינו חושבים שלא שייכות כאן דרגות. או שהקב"ה נמצא איתנו או שחלילה לא! בא הח"ח וחידש שיש גם דרגות באמצע, שככל שנהדר ב"לא יראה בך" כך נרבה יותר בהשראת השכינה בתוכנו. יש מצב של 'הידור' בהשראת השכינה, ואם יש לנו אפשרות להדר בקיום השראת השכינה בתוכנו ראוי שכך נעשה. חידוש נפלא של בעל המשנה ברורה זיע"א.

כמדומה, שבהתבוננות בראי ההיסטוריה מאז אותו מעמד נשגב, מלבד התקנה הגדולה של לימוד ה'דף היומי' שיצאה מכינוס זה ונקבעה לדורות, הרי שמפסק ההלכה של בעל המשנה ברורה בענין הגזוזטראות, יצאה תקנה נוספת לדורי דורות שהֵדֶיה לא פוסקים מלהורות, והיא, הצורך להמשיך ולהדר בהשראת השכינה בישראל בכל מאי דאפשר!! לא להסתפק במה שיש אלא להמשיך בכל עוז לייצר עוד ועוד דרכים, עצות ופתרונות להחדרת השכינה בכל מקום, בשיא ההידור, בריבוי תורה ולומדיה בכל מקצועות התורה הקדושה.

זכה ארגון 'דרשו' שזה למעלה משני עשורים הוא הנחשון שבעם בחיזוק אותה תקנה מופלאה של מרנא החפץ חיים הקדוש, של הידור השראת השכינה בעם ישראל בריבוי תורה ולומדיה בכל מקום ברחבי תבל, במגוון תכניות ודרכים המתאימות לכל בר בי רב החפץ להדר לרומם בתוככי ליבו את ה"ושכנתי בתוך בני ישראל", עד שאפשר לומר שאין מדינה, עיר ומושב של בני ישראל, שלא זכו להדר בהשראת השכינה בתוכם באמצעות ארגון 'דרשו'.

מאז ומאותה הנחת אבן הפינה ההיסטורית באולם הכנסיה הגדולה בוינה לפני מאה שנה לתקנת 'הידור השראת השכינה' בישראל, הונחו ונוספו נדבכים רבים של תוכניות ודרכים לריבוי התורה בישראל, ועתה הנה זה בא להוסיף חוזק ועוצם ולחזור למקום שבו הונחה האבן לראש פינה, להעצימה לההדירה ולחזקה ולבנות עליה טירות של הידור והדר בהוספת חדרים ואולמות לתוספת אורה זו תורה – בפתיחת תכנית לימוד 'עמוד היומי' לכל הרוצה להוסיף השכל ודעת בלימוד מסכתות הש"ס, ללמוד להבין ולהשכיל בידיעת התורה הקדושה, ובכך להוסיף להדר בהשראת השכינה בלבו ובלב כל ישראל!

יהי רצון שבכח תוספת חיזוק גדול זה לריבוי התורה, תרבה הדעת בישראל ונזכה לגאולת עולם במהרה בימינו, אמן!

אֶבֶן מָאַסוּ הַבּוֹנִים הָיְתָה לְרֹאשׁ פִּינָה

מֶאֵת ה' הָיתָה זֹאת הִיא נִפְלָאת בְּעֵינֵינוּ

זֶה הַיוֹם עָשָה ה' נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בוֹ

 

כותב המאמר:
הרה"ג רבי בנימין בירנצוויג שליט"א
ר"מ ישיבת אמרי משה, עורך משנ"ב ושו"ע דרשו